Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Oznámení záměru o pronájmu nebytových prostor - místní pohostinství

Oznámení záměru o pronájmu nebytových prostor - místní pohostinstvíVyvěšeno: 24. 6. 2024
Sejmuto: 17. 7. 2024

 

Oznámení záměru o pronájmu nebytových prostor

 

Obec Hlinsko v souladu s ustanovením § 39 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje

 

záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání, které se nachází na pozemku p.č. st. 70 k.ú. Hlinsko, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 49, přízemí

 

Druh záměru:   pronájem prostor sloužících k podnikání - místní pohostinství

 

Požadavky obce:

  • prostory jsou nabízeny k pronájmu za účelem provozování pohostinství

 

Nájemní smlouva bude uzavřena za těchto podmínek:

  • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s dvouměsíční výpovědní lhůtou,
  • nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě,
  • nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele,
  • v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí zastupitelstvem obce o pronájmu předmětných prostor nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti.

 

Písemná žádost o pronájem nabízených prostor sloužících k podnikání musí obsahovat:

1/ jméno a příjmení žadatele / název společnosti, datum narození / IČ, DIČ

2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání

3/ kontakt – telefon, e-mail

4/ nabídku ročního základního nájemného v Kč bez DPH

5/ předpokládanou otevírací dobu

 

Žádost musí být podána v zalepené obálce na Obecní úřad Hlinsko, 751 31 Hlinsko č.p. 13. Obálka musí být označena slovy 

„NEOTEVÍRAT – PRONÁJEM POHOSTINSTVÍ“

 

Termín podání nabídek:             do 17. 7. 2024

 

K žádostem podaným nebo došlým na Obecní úřad po stanovené lhůtě nebude brán zřetel.

 

V Hlinsku dne 24. 6. 2024

 

Mgr. David Linhart, v.r.

starosta obce

 

Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce:

Na úřední desce pevné:

vyvěšeno 24. 6. 2024     sejmuto 17. 7. 2024

 

Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno 24. 6. 2024     sejmuto 17. 7. 2024

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 24. 06. 2024 19:38