Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická) BOZP (listinně) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Rušení trvalého pobytu (listinná, elektronická) Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ (listinná) Volební agenda (listinná elektronická) Kronika (listinná) Poplatky - psi, odpady, stočné (listinná, elektronická) Smlouvy o odvádění odpadních vod (listnná) Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, o dílo, darovací (listinná i elektronická) Evidence nájmů hrobového místa (listinná, elektornická) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická) Stavební řízení - dotčený orgán, (listinně) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Czech Point (listinná) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů (listinně i elektronicky) Knihovna: Seznam čtenářů (listinná, elektronicky) Účetnictví (listinná, elektronicky) Probační služba, VPP (listinná, elektronicky) JSDH
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení evidence obyvatel Evidence obyvatel Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ Vedení volebních seznamů Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv o odvádění odpadních vod Uzavírání smluv Správa hrobových míst Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Stavební řízení Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení seznamu čtenářů Vedení účetnictví Probační služba, VPP Evidence členů jednotky sboru dobrovolných hasičů
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obci obyvatelé s trvalým bydlištěm Obyvatelé s trvalým pobytem obyvatelé s trvalým bydlištěm Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané Občané a jiní Nájemcí hřbitovních míst Korespondenti Korespondenti Občané Občané Občané Žadatelé Žadatelé Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Plátci a příjemci účetní, starosta starosta, místostarosta
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, datum narození, podpisy Jmenné, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost Jmenné, adresnné, datum narození Jmenné Jmenné, adresnní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisy Jemnné, kontaktní, adresní Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresní Jmenné, adresní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy, zdrvotní prohlídky
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod. Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Učení zaměstnanci, stavebním orgán Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce Určení zaměstnaci
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 50 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 50 let 5 let 5 let 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let (poté archiv) 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku)  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 5 let 5 let 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu a co ke skartaci) po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci) 5 let 5 let 10 let 5 let? 10 let 5 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c e c b b c c c e c c e c c c e c e c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   262/2006 Sb., - Zákoník práce, 262/2006 Sb., - Zákoník práce, 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel, 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel, 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel, 130/2000 Sb., 491/2001 Sb., 247/1995 Sb., Zákon o volbách 132/2006 Sb. - Zákon o kronikách obcí 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích, Není třeba vyplnit buňku. Není třeba vyplnit buňku. 256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví, 300/2008 Sb., - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,  300/2008 Sb., - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,  stavební zákon stavební zákon 500/2004 správní řád 106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 257/2001 Sb., - Knihovní zákon, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 262/2006 Sb., - Zákoník práce, 133/1985 Sb., o požární ochraně,
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X x X x x X x X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE